Čo potrebujete ku KO

Čo všetko potrebujete ku kontrole originality

 

Okrem preukazu totožnosti sa predkladajú aj tieto doklady podľa dôvodu kontroly:

V PRÍPADE VOZIDLA EVIDOVANÉHO V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

 1. osvedčenie o evidencii vozidla – ak je dvojdielne, tak obidve časti (ak má vozidlo vydaný aj technický preukaz, tak ho treba predložiť spolu s osvedčením o evidencii),
 2. občiansky preukaz vodiča vozidla.

V PRÍPADE VOZIDLA DOVEZENÉHO ZO ZAHRANIČIA

 1. doklad o nadobudnutí vozidla (faktúra, kúpno-predajná zmluva),
 2. osvedčenie o evidencii vozidla z krajiny pôvodu (ak je dvojdielne, tak obidve časti),
 3. doklad o vyradení vozidla z evidencie v krajine kde bolo evidované (tzv. odhláška),
 4. úradné preklady dokladov, okrem dokladov z ČR (osvedčenie o evidencii, technický preukaz, odhláška, faktúra alebo zmluva),
 5. občiansky preukaz vlastníka alebo objednávateľa, resp. ak ide o firmu, tak výpis z obchodného registra.

V PRÍPADE VOZIDLA, KTORÉ NEPODLIEHA PRIHLÁSENIU DO EVIDENCIE (NAPR. RÔZNE PRACOVNÉ STROJE ALEBO ŤAHANÉ VYMENITEĽNÉ STROJE ZA TRAKTOR)

 1. Technické osvedčenie vozidla,
 2. Doklad o nadobudnutí vozidla, predkladá sa len v prípade jednotlivého dovozu

V PRÍPADE VOZIDLA VYRADENÉHO Z EVIDENCIE VOZIDIEL Z DÔVODU JEHO ODCUDZENIA PRED OPÄTOVNÝM SCHVÁLENÍM NA PREVÁDZKU V PREMÁVKE NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH

 1. doklad orgánu Policajného zboru o oznámení odcudzenia vozidla,
 2. doklad orgánu Policajného zboru o vyradení vozidla z evidencie vozidiel,
 3. doklad orgánu Policajného zboru o vrátení vozidla.

V PRÍPADE KONTROLY ORIGINALITY S VYRAZENÍM NÁHRADNÉHO VIN ČÍSLA

 1. rozhodnutie o pridelení náhradného VIN čísla (vydáva Štátny dopravný úrad Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na základe žiadosti),
 2. osvedčenie o evidencii vozidla (ak je dvojdielne, tak obidve časti),
 3. občiansky preukaz vlastníka alebo objednávateľa, resp. ak ide o firmu, tak výpis z obchodného registra.

Všeobecné informácie

 • Vozidlo je nutné pristaviť na kontrolu originality neznečistené, čo sa týka interiéru, exteriéru, okolia VIN čísla, motora a podvozku.
 • Pokiaľ boli na vozidle vykonané zásahy do konštrukčných častí vozidla, alebo na ňom boli vykonávané opravy vo väčšom rozsahu, je nutné predložiť doklad preukazujúci ich pôvod (faktúra zo servisu).
 • V prípade výskytu vozidla (VIN, číslo dokladu) v pátraní sú technici kontroly originality povinní oznámiť túto skutočnosť Policajnému zboru.

Ďalšie informácie týkajúce sa kontrol originality na stránke poverenej technickej služby kontroly originality www.ko.sk.

Back to top